WAKIL KETUA

NAMA : LADYNAH ZARRAH AURELIYAH PUTRI

PRODI : MANAJEMEN

FAKULTAS : FBHIS

KELAS : 6 – B2